علمی - خبری ، آموزشی - پژوهشی
 لیست مجلات خارجی ISI که مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران نیست!!

۱

 Agricultural Journal

2

American Journal of Agricultural and Biological Science*

3

American Journal of Animal and Veterinary Sciences

4

American Journal of Applied Sciences

5

American Journal of Biochemistry and Biotechnology

6

American Journal of Bioinformatics

7

  American Journal of Biostatistics

8

American Journal of Economics and Business Administration

9

American Journal of Engineering and Applied Sciences

10

American Journal of Environmental Sciences

11

American Journal of Food Technology

12

American Journal of Geoscience

13

American Journal of Immunology

14

American Journal of Infectious Diseases

15

American Journal of Microbiology

16

American Journal of Nanotechnology

17

American Journal of Neuroscience

18

American Journal of Pharmacology and Toxicology

19

American Journal of Plant Physiology

20

American Journal of Space Science

21

American Journal of Virology

22

Asian Journal of Agricultural Research

23

American Medical Journal

24

Asian Journal of Algebra

25

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances

26

Asian Journal of Animal Sciences

27

Asian Journal of Applied Sciences

28

Asian Journal of Biochemistry

29

Asian Journal of Biological Sciences

30

Asian Journal of Biotechnology

31

Asian Journal of Cell Biology

32

Asian Journal of Clinical Nutrition

33

Asian Journal of Crop Science

34

Asian Journal of Dermatology

35

Asian Journal of Developmental Biology

36

Asian Journal of Earth Sciences

37

Asian Journal of Epidemiology

38

Asian Journal of Industrial Engineering

39

Asian Journal of Information Management

40

Asian Journal of Marketing

41

Asian Journal of Materials Science

42

Asian Journal of Mathematics & Statistics

43

Asian Journal of Nematology

44

Asian Journal of Plant Pathology

45

Asian Journal of Plant Sciences

46

Asian Journal of Poultry Science

47

Asian Journal of Rural Development

48

Asian Journal of Scientific Research

49

Biotechnology

50

Botany Research Journal

51

Current Research in Bacteriology

52

Current Research in Dairy Sciences

53

Current Research in Dentistry

54

Current Research in Neuroscience

55

Current Research in Psychology

56

Current Research in Tuberculosis

57

Ecologia

58

Energy Research Journal

59

Environmental Research Journal

60

European Journal of Dentistry and Medicine

61

Information Technology Journal

62

International Business Management

63

International Journal of Biological Chemistry

64

International Journal of Botany

65

International Journal of Cancer Research

66

International Journal of Chemical Technology

67

International Journal of Dairy Science

68

International Journal of Electrical and Power Engineering

69

International Journal of Meat Science

70

International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences

71

International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders

72

International Journal of Pharmacology

73

International Journal of Plant Breeding and Genetics

74

International Journal of Plant Pathology

75

International Journal of Poultry Science

76

International Journal of Research in Nursing

77

International Journal of Soft Computing

78

International Journal of Soil Science

79

International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application

80

International Journal of Tropical Medicine

81

International Journal of Virology

82

International Journal of Zoological Research

83

Journal of Agronomy

84

Journal of Animal and Veterinary Advances

85

Journal of Applied Sciences

86

Journal of Applied Sciences Research

87

Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition

88

Journal of Artificial Intelligence

89

Journal of Biological Sciences

90

Journal of Computer Science

91

Journal of Economics Theory

92

Journal of Engineering and Applied Sciences

93

Journal of Entomology

94

Journal of Environmental Science and Technology

95

Journal of Fisheries and Aquatic Science

96

Journal of Fisheries International

97

Journal of Food Technology

98

Journal of Modern Mathematics and Statistics

99

Journal of Medical Sciences

100

Journal of Mobile Communication

101

Journal of Modern Mathematics and Statistics

102

Journal of Molecular Genetics

103

Journal of Pharmacology and Toxicology

104

Journal of Plant Sciences

105

Journal of Social Sciences

106

Journal of Software Engineering

107

Kidney Research Journal

108

On Line Journal of Biological Sciences

109

Online Journal of Earth Sciences

110

Pakistan Journal of Biological Sciences

111

Pakistan Journal of Nutrition

112

Pakistan Journal of Social Sciences

113

Physics International

114

Plant Pathology Journal

115

Plant Pathology Journal

116

Plant Sciences Research

117

Research Journal of Agricultural Research

118

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 

119

Journal of Agronomy

120

Research Journal of Allergy

121

Research Journal of Animal and Veterinary Sciences 

122

Research Journal of Animal Sciences

123

Research Journal of Applied Sciences

124

Research Journal of Biological Sciences

125

Research Journal of Botany

126

Research Journal of Business Management

127

Research Journal of Cardiology

128

Research Journal of Cell and Molecular Biology 

129

Research Journal of Dairy Sciences

130

Research Journal of Environmental Sciences

131

Research Journal of Environmental Toxicology

132

Research Journal of Forestry

133

Research Journal of Immunology

134

Research Journal of Information Technology

135

Research Journal of Medical Sciences

136

Research Journal of Medicinal Plant

137

Research Journal of Medicine and Medical Sciences 

138

Research Journal of Microbiology

139

Research Journal of Mutagenesis

140

Research Journal of Nanoscience and Nanotechnology

141

Research Journal of Obstetrics and Gynecology

142

Research Journal of Parasitology

143

Research Journal of Pharmacology

144

Research Journal of Physics

145

Research Journal of Phytochemistry

146

Research Journal of Poultry Sciences

147

Research Journal of Radiology

148

Research Journal of Seed Science

149

Research Journal of Social Sciences 

150

Research Journal of Soil and Water Management

151

Research Journal of Soil Biology

152

            Research Journal of Telecommunication and Information Technology 

153

Research Journal of Toxins

154

Research Journal of Veterinary Sciences

155

Space Research Journal

156

Surgery Journal

157

The Cardiology

158

The International Journal of Applied Economics and Finance

159

The Social Sciences

160

Trends in Agricultural Economics

161

Trends in Applied Sciences Research

162

Trends in Bioinformatics

163

Trends in Horticultural Research

164

Trends in Medical Research

165

Trends in Molecular Sciences

|+| نوشته شده توسط دکتر محمد قهدریجانی در پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹  |
 
 
بالا